دربهای ضد سرقت ترکیه ای

:: دربهای ضد سرقت ترکیه ای
قیمت دربهای ضد سرقت:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترک مدل 1028

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیدربهای ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت

قیمت انواع درب ضد سرقت ترکیه ای

:: قیمت انواع درب ضد سرقت ترکیه ای
قیمت درب ضد سرقت ترک:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1027

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیقیمت انواع درب ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

قیمت درب ضد سرقت ترکیه ای

:: قیمت درب ضد سرقت ترکیه ای
درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1023:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترک مدل 1023

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیقیمت درب ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

دربهای ضد سرقت ترکیه ای

:: دربهای ضد سرقت ترکیه ای
درب ضد سرقت ترک:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1030

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیدربهای ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

انواع درب ضد سرقت ترکیه ای

:: انواع درب ضد سرقت ترکیه ای
درب ضد سرقت ترکیه ای:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1024

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیانواع درب ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,ترکیه ,سرقت ,سرقت ترکیه

قیمت درب ضد سرقت ترک

:: قیمت درب ضد سرقت ترک
انواع درب ضد سرقت ترکیه ای :

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1022

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

 www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیقیمت درب ضد سرقت ترک
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

انواع درب های ضد سرقت

:: انواع درب های ضد سرقت
درب ضد سرقت ترکیه ای:

درب ضد سرقت ترکیه ای

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1029

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیانواع درب های ضد سرقت
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

قیمت انواع درب ضد سرقت ترکیه ای

:: قیمت انواع درب ضد سرقت ترکیه ای
قیمت درب ضد سرقت ترک:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1025

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیقیمت انواع درب ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

قیمت درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1026

:: قیمت درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1026
درب ضد سرقت:

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1026

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد+1عدد قفل پست چی
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیقیمت درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1026
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,سرقت ,سرقت ترکیه

انواع درب ضد سرقت ترکیه ای

:: انواع درب ضد سرقت ترکیه ای
درب ضد سرقت ترکیه ای :

درب ضد سرقت ترک

درب ضد سرقت ترکیه ای مدل 1021

اندازه درب: 218*114 سانتی متر
قطر درب:9 سانتی متر
قطر چهارچوب:17 سانتی متر
ضخامت ورق درب :1.5 میلی متر
ضخامت ورق چهارچوب : 1.5 میلی متر
تعداد کلید:5 عدد کامپیوتری-3 عددشب بند
تعدادقفل:2 عدد
وزن:120-140کیلوگرم
تعداد زبانه قفل:8 عدد
رنگ درب:ونگه
خدمات پس از فروش:پنج سال گارانتی تعویض یراق آلات
چهارچوب کلیه دربها بدون روکوب چوب می باشد.

 www.yektadoor.ir

منبع : درب ضد سرقت ترکیه ای وچینی و ایرانیانواع درب ضد سرقت ترکیه ای
برچسب ها : چهارچوب ,سانتی ,ترکیه ,سرقت ,سرقت ترکیه